Fenomen Yayıncılık

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Bayi Girişi / Başvuru

Kurum İmajı

Fatma Geçikli

Ürün yorumu yok
Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%20 indirim
100,00
80,00 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
           
Ürün Kodu 1141131
Ürün Durumu YENİ
10+ Adet Stokta
Ürünü Paylaşın
Pinterest Linkedin
    Benzer Ürünler

Rekabetin şiddetlendiği üretim ve hizmetin farklılaşarak sürekli değişen tüketici tercihlerine endekslendiği bir dönemden geçilmektedir. Üretimde, yönetimde ve hizmette gerçekleştirilen bu dönüşümlerle, bu dönemin gereklerine ayak uydurmaya çalışan kurumlar kendilerini geleceğe hazırlamış olurlar. Bu dönemde kurumlar politikalarını toplumsal ve ekonomik çerçeve içinde yeniden belirlemelidirler. Şiddetli rekabet ortamında hedef kitle odaklı çalışmak ve onların istek ve ihtiyaçlarını ön plana çıkarmak gerekmektedir. Müşteri ile iyi bir diyalogun kurulması ve güven ortamının oluşturularak saygın bir imajın yaratılması için kurumların mutlaka halkla ilişkiler birimlerini oluşturmaları ve çalışmaları uygun şekilde yürütmeleri gerekmektedir. Kurumlar çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan açık sistemlerdir. Sistemler iç dengeleri yanı sıra çevresi ile de uyum içinde olmalıdır. Çevredeki değişen koşullara uyum sağlayamayan sistemler zamanla etkinliklerini kaybederler. Kurum kimliği, kurum kültürü, yönetim felsefesi, tasarımı, kurum-içi ortamı, çalışan ilişkileri ve çalışan insan profili sıklıkla gözden geçirilmelidir. Kurumsal imaj söz konusu kurumla ilgili sahip olunan bilgileri, deneyimleri, inançları ve bunların etkileşimleri sonucunda oluşan ve kurumun dış görüntüsünün özünü temsil eden kanaatler, tutumlar ve izlenimler olarak tanımlanabilir. Bir kurumun imajı, yalnızca kurumun bugünkü imajına değil geçmiş performansına, sosyal sorumluluk bilincine, insan ve hedef kitle odaklı iç ve dış davranışlarına, yönetime ve gerekli imaj stratejilerine bağlıdır. İmaj kurumlar için önemli bir değerdir. İmajı belirleyen çeşitli kriterler vardır. Bu kriterler iç ve dış paydaş mutluluğu, hizmet ve ürün kalitesi, sosyal sorumluluk bilinci, finansal sağlamlık, rekabette etik davranma, kurum şeffaflığı, çalışana sunulan sosyal haklar ve imkanlar, kaynakların etkin kullanımı, müşteri memnuniyeti ve demokratik yönetim tarzı vb. şeklinde sıralanabilir. Kurum imajı toplum değerleri ile çelişmeyen vizyon, misyon ve değerler üzerinde şekillendirilebilir. Kurumlar içinde yaşadıkları toplumun beklentilerini karşılayamazsa tüm hedef kitlenin güvenlerini sağlamaları zorlaşır. Kurumların karşısında araştıran ve sorgulayan bir hedef kitle vardır. Dolayısıyla, imajın tesadüflere bırakılmadan yönetilmesini sağlamak kaçınılmaz bir hal almaktadır. İmaj, mevcut ve potansiyel kitleleri çekebildiği hizmet ve satın almaya yönelik niyet ve memnuniyeti artırdığı, sadık bir ilişki geliştirdiği, iç ve dış paydaşlarda yarattığı heyecanla tanınmayı sağlayıp itibarı artırdığı için birey, kurum ve toplum açısından önem taşımaktadır. Çoklu faktörlerin etkili olduğu imaj, somut girdilerden çok soyut girdilerin, bir başka deyişle duygular ve tutumlarda kendini gösteren psikolojik koşulların ön plana çıktığı bir kavramdır. Fiziksel koşullar, hizmet, destek, iletişim vb. gibi somut girdilerin oluşturduğu psikolojik koşullar hedef kitlede olumlu, olumsuz ve nötr olarak zihinsel bir resim veya bir imaj yaratır. Bu araştırmanın evrenini oluşturan üniversitelerinde piyasada rekabeti sürdürebilmesi için ayırt edici imajının olması giderek artan bir önem kazanmaktadır. İster kamu isterse özel üniversite olsun “prestij” veya “kalite” imajlarını güçlendirerek rakiplerinden kendilerini farklılaştırmak için yatırım yapmak zorundadırlar. Kurumsal imajın hem mevcut öğrencileri tutmak hem de potansiyel öğrencileri çekmek için etkili olan kararlar üzerinde önemli katkısı vardır. Ayrıca imajı yüksek üniversiteler öğretim elemanı ve personeli kuruma çekmekte diğer üniversitelere göre daha avantajlı durumdadırlar. Olumlu imaj nitelikli çalışanı kuruma çekmenin yanı sıra, çalışanların kurum değiştirmesi ve devamsızlıklarını en aza indirgenmesini sağlar. Çalışmada “Kurum İmajı” , kuramsal ve alan araştırması olmak üzere, iki temel araştırma yöntemi kullanılarak incelenmektedir. Kuramsal boyutta, imaj ve kurum imajının anlam ve kapsamı, kurum imajının belirleyicileri, imajın fonksiyonları, imaj çeşitleri, imajın unsurları, imajı etkileyen faktörler, imajın evrimi, imajın aşamaları, üniversitelerde imajın öncülleri ve çıktıları, imaj oluşumunda etkili faaliyetlerden olan halkla ilişkilerin tanımı, gelişim nedenleri, ilkeleri, amaçları ve üniversitelerde halkla ilişkiler üzerinde durulmakta ve halkla ilişkileri verimli kullanarak, çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde davranan kurumların belli bir imaj kazandıkları ve bu imajı sürdürebildikleri sürece başarılı oldukları belirtilmektedir. Alan araştırmasında ise, üniversite öğrencilerine göre Atatürk Üniversitesi’nin kurumsal imajı incelenmektedir. Kuramsal ve saha araştırmasına dayalı olarak hazırlanan çalışmada literatür taramasının yanında gözlemlerden faydalanılmaktadır.

555