Fenomen Yayıncılık

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

Bayi Girişi / Başvuru

Kadın Araştırmacıların Sosyal Bilimler Çalışmaları I

Serap Kurt Kayserili

Ürün yorumu yok
Bu Ürünün Kargoya Veriliş Süresi 4 İş Günüdür
%20 indirim
189,00
151,00 | Tüm Ödeme Seçenekleri |
           
Ürün Kodu 1161362
Ürün Durumu YENİ
10+ Adet Stokta
Ürünü Paylaşın
Pinterest Linkedin
    Benzer Ürünler

“Kadın Araştırmacıların Sosyal Bilimler Çalışmaları I” adlı bu kitap sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında çalışmalar yapan kadın bilim insanlarının akademik çalışmalarını içeren on bölümden oluşmaktadır. Kitapta tarih, felsefe, iktisat, coğrafya, coğrafya eğitimi, psikoloji, işletme, uluslararası iktisat, bölgesel araştırmalar, iletişim vb. alanlarda kadın bilim insanlarının çalışmaları bulunmaktadır. Alanında değerli araştırmacıların titiz ve özenli çalışmaları hem editör incelemesinden hem de alanında uzman hakemler tarafından analiz edilmiş ve yazarlar tarafından belirtilen düzeltmeler yapılarak yayına hazır hale getirilmiştir. Kitabın birinci bölümünde Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Coğrafya Derslerinde Kullanımı adlı çalışmada coğrafya eğitiminde farklı öğrenme ortamları ve etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarı düzeylerine etkisi analiz edilmiş ve modern yöntemlerin kullanımının etkisi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Şarkın Sesi Gazetesi’ne Göre 1952 Erzurum Hasankale (Pasinler) Depremi adlı çalışmada Erzurum ilinin Pasinler ilçesinde 1952 yılında 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden 133 kişi ve hasar gören 701 bina ile birlikte yaşanan üzücü süreçler o dönemde yayınlanmış olan Şarkın Sesi Gazetesi’ndeki haberlere ve arşiv kayıtlarına göre analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde Duygusal Zekâ adlı çalışmada bilişsel zekanın önemli hale gelmesiyle duygusal zekâ ile ilgili çalışmaların her geçen gün arttığı vurgulanmıştır. İlaveten duygu ve zekâ kavramlarından ve duygusal zekadan bahsedilmiştir. Çalışmanın devamında duygusal zekâ modellerinden John D. Mayer & Peter Salovey, Goleman, Bar-on ve Cooper ve Sawaf modelleri ile konu incelenerek çalışma sonuçlandırılmıştır. Dördüncü bölümde Kadına Yönelik Şiddet ve Türleri adlı çalışmada kadınlara ve kız çocuklarına yönelik gerçekleşen şiddet türleri tanımlanmış, kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinin yaşam boyunca nasıl değiştiği gösterilmiştir. Çalışma evrensel şiddet türlerinin yani sıra, bazı kültüre özgü şiddet türlerine de yer vermiştir. Beşinci Bölümde Doğal Afetlerin Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Alan İncelemesi isimli çalışmada, literatürde daha önce yapılan çalışmalardan hareketle doğal afetlerin ekonomik etkilerinin neler olduğu incelenmektedir. Çalışmada öncelikle afet kavramı genel hatları itibariyle ele alınmakta, afetlerin sınıflandırılmaları incelenmekte ve ardından afetlerin fiziki ve sosyal etkileri ekonomik etkiler çerçevesinden değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Basını ve İlk Kadın Dergi ve Gazeteleri adı altında yapılan çalışmada II. Abdulhamid dönemi basın tarihine ve basındaki gelişmelere ve sansüre yer verilmiş, dönemin koşullarında sansüre açıklık getirilmiştir. Ayrıca çalışmanın tarihsel süreci ve belge ve bilgilerin değerlendirilmesi için disiplinler arası yaklaşımın bir gereği olan tarih biliminden ve faydalanılarak Osmanlı’da kadın kimliği ile beraber ilk çıkarılan kadın dergi ve gazetelerine yer verilmiştir. Yedinci bölümde Postmodernizm Işığında Teorisyenler ve Teorinin Merkezinde Bir Filozof Olarak Jean François Lyotard’ı Tanımak adlı çalışmada modernizmin uzantısı ya da yeni bir düşünce anlayışı olarak çağdaş düşünce tarihinin en tartışmalı düşüncelerinden biri postmodernizm olarak belirtilmiştir. Postmodernizm düşüncesi ve bu düşünceler ışığında önemli olan düşünürler ele alınarak çalışmamızın içeriği güçlendirilmiştir. Özellikle de postmodern çağa damgasını vuran Jean François Lyotard perspektifinden postmodernizm ve postmodernizmin temel kavramları olan epistemoloji sorunu ve meta anlatılar sorunu temel kavramlarıyla irdelenmiştir. Sekizinci bölümde Son Dönem Osmanlı Toplumunda Çocuğa Bakış Açısını Yansıtması Açısından Giyim-Kuşam Kültürü adlı çalışmada toplumun vazgeçilmez unsuru olan çocuğa bakış açısının ortaya konulması ve dönemin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel durumunun yansıtılması açısından çocuk kıyafetleri ele alınarak incelenmiştir. Dokuzuncu bölümde Van’a İlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi adlı çalışmada, haberleşmenin kısa serüveni ile Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hatlarının çekilmesi hakkında kısa bilgi verilip; Doğu hattı üzerinden Van'a çekilen telgraf hatlarından bahsedilmiştir. Bunların yanı sıra telgraf hatları sayesinde merkezle vilayet arasında iletişimin hızlanması ve halkın haberleşme ihtiyacının karşılanması hususunda telgrafın yöre halkına sağladığı kolaylık ele alınmıştır. Onuncu bölümde Tebrizli Ahmedî’nin Esrâr-Nâmesi’nin Yeni Bir Nüshası Kısas-ı Mecânîn adlı çalışmada ilk olarak Tebrizli Ahmedi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmaya kaynaklık eden Kısas-ı Mecanin’in Tebrizli Ahmedi’nin Esrar-name’sinin yeni bir nüshası olduğu ortaya koyulmuştur. Çalışmada Kısas-ı Mecanin eseri tanıtılarak iki eser arasında mukayese yapılmıştır. Mukayeseden sonra iki eserde de ortak olan hikayeler biçim ve varak numarası açısından değerlendirilmiştir. Hikayeler hakkındaki bilgiler tablolaştırılarak daha anlaşılır hâle gelmesi sağlanmış, son kısımda ise sadece Kısas-ı Mecanin’de yer alan hikâye başlıkları verilerek hikayeler tanıtılmıştır. Kadın bilim insanları tarafından yapılan bu çalışmaların okuyuculara ulaştırılması hususunda değerli çalışmaları ile katkı sağlayan yazarlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca mevcut çalışmaları titiz bir şekilde inceleyerek analiz eden ve eksiklerinin giderilmesi açısından büyük katkı sağlayan hakemlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Kadın araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların artması dileklerimi belirtirken bir sonraki kitap çalışmamızın afetler üzerine yapılacağını belirtir ve yazıları katkı sağlamak isteyen kadın bilim insanlarının araştırmalarını bu kitapta yayınlamaktan memnun olacağımızı belirtmek isterim.

221